Sommerfest im SOZIALKONZEPT >>Barbarahof<< Freitag 14.07.2017, ab 14:00 Uhr

06. Juli 2017 vom SOZIALKONZEPT Seniorenpflegeheim Barbarahof
Schlagworte: , , , , , , , , , ,

Erdbeerfest im SOZIALKONZEPT >>Barbarahof<< Donnerstag 22.06.2017

20. Juni 2017 vom SOZIALKONZEPT Seniorenpflegeheim Barbarahof
Schlagworte: , , , , , , , ,

Streichelzoo im SOZIALKONZEPT >>Barbarahof<<, am 01. Juni 2017, um 15:30 Uhr

28. Mai 2017 vom SOZIALKONZEPT Seniorenpflegeheim Barbarahof
Schlagworte: , , , , , , , , ,

Vatertag im SOZIALKONZEPT >>Barbarahof<<, am 25.05.2017 ab 15:00 Uhr

28. Mai 2017 vom SOZIALKONZEPT Seniorenpflegeheim Barbarahof
Schlagworte: , , , , , , , , ,

Muttertag im SOZIALKONZEPT >> Barbarahof<< am 14.05.2017, ab 15:00 Uhr

03. Mai 2017 vom SOZIALKONZEPT Seniorenpflegeheim Barbarahof
Schlagworte: , , , , , , , ,